Varstvo osebnih podatkov

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogočamo, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba AVTO DEBEVC,D.O.O., MENGEŠ, Gorenjska cesta 13, 1234 Mengeš, davčna številka: SI39791203, matična številka: 5942390.

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve (prodaja in nakup vozila ter servis in dopolnilna oprema) v naših poslovnih enotah Trzin in Mengeš. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.  

 

Avto Debevc, d.o.o.,Mengeš osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Avto Debevc, d.o.o., Mengeš se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

 

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 

 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu sasa.voljkar@avtodebevc.si.  

 

 

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v družbi Avto Debevc, d.o.o, Mengeš zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki o vozilu (znamka in tip, št. šasije, karoserija, številka motorja, menjalnik, teža, registrska številka vozila, prva registracija, letnik, število prevoženih kilometrov, emisijski razred, itn.), spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika, podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

 

 

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

 

1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

 

2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki družbi Avto Debevc, d.o.o., Mengeš omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

  • prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;
  • prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah in vabila na servise, in sicer za izvajanje segmentacije.
  • prejemanje osebno prilagojenih ponudb, in sicer bo Avto Debevc,d.o.o.,Mengeš na osnovi individualne analize nakupovalnih navad, preteklih nakupov, vaših zanimanj in osebnih lastnosti (zlasti analize in vrednotenja, odpiranja elektronskih oglasov, klikov na ponujene linke, slikovnega materiala) in anketiranja oblikovali vaš osebnostni profil in temu primerno oblikovali ponudbo storitev za vas.

 

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo družba Avto Debevc,d.o.o.,Mengeš takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

 

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

 

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš lahko podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene, opredeljene v privolitvi, posreduje tudi drugim družbam.

 

 

Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, družba Avto Debevc, d.o.o., Mengeš  njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

 

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da se oglasi v Avto Debevc, d.o.o., Mengeš, PE Trzin ali PE Mengeš ali prek spleta na sasa.voljkar@avtodebevc.si ali v pisni obliki s priporočeno pošto na naslov Avto Debevc, d.o.o., Mengeš. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil Avto Debevc, d.o.o., Mengeš tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

 

 

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalci Avto Debevc, d.o.o., Mengeš, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri družbi Avto Debevc.d.o.o.,Mengeš.

 

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

 

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, zavarovalnice, sodišča, policija, prekrškovni organi ipd.).

 

 

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

Pravice strank  

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Avto Debevc, d.o.o., Mengeš brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Avto Debevc, d.o.o., Mengeš brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Avto Debevc, d.o.o., Mengeš omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Avto Debevc, d.o.o., Mengeš osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Avto Debevc, d.o.o., Mengeš mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

 

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisna zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Družba Avto Debevc, d.o.o., Mengeš je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Avto Debevc, d.o.o., Mengeš (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Avto Debevc, d.o.o., Mengeš vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Avto Debevc, d.o.o., Mengeš je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. 

Zoper molk upravljavca (če torej Avto Debevc, d.o.o., Mengeš posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

 

Uporaba spletne strani

 

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki.

 

Drugo

 

Avto Debevc, d.o.o., Mengeš si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu sasa.voljkar@avtodebevc.si.

 

Mengeš, maj 2018

Kontaktirajte nas

Gorenjska c. 13, 1234 Mengeš, Slovenija
+386 1 7230 330